A konzultációk, terápiás ülések és csoportos foglalkozások díjszabásáról ezen az oldalon tájékozódhat. Cégek részére elektronikus úton küldök árajánlatot.

Magánszemélyeknek:

Konzultációs ülések díja: 15000 Ft/ alkalom (50 perc)

Szerződéskötéstől függően az ülések díjának mértéke a heti ülések számától, az ülések gyakoriságától változhat.

Csoportos foglalkozások díja: 5500 Ft/ fő/ alkalom.

 

Cégeknek:

A megkeresést követően elektronikus úton küldök árajánlatot.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztató Szucsáki Melinda pszichológus, klinikai szakpszichológus, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Pszichológus) www. pszichologussal.hu honlapon feltüntetett szolgáltatásait igénybe vevők (és a honlapra, Facebook csoportba látogatók stb.) adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

Kérem, hogy olvassa el az adatkezelési tájékoztatót. Adatainak kezelésével kapcsolatosan kérdését a Pszichológus által megadott emailcímre kérem megküldeni.

Az alábbiakban néhány fontos fogalmat ismertetek a (GDPR 4. cikke) alapján a tájékoztató megértéséhez.

Adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” (GDPR. 4. cikk)

Adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. (GDPR. 4. cikk). Az Ön adatai esetében adatkezelő a Pszichológus.

Adatkezelő megnevezése:

Név: Szucsáki Melinda

Telephely: 1136 Budapest, Pannónia u. 25.

E-mail: info@pszichologussal.hu

Telefon: 0670/537-3585

A Pszichológus akadályoztatása, elhalálozása esetén az adatok kezelésével megbízott adatkezelő:

                        Név: Dr. Szűcs Tamás

                        E-mail: info@pszichologussal.hu

            Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszlevelet késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Személyes adat: „Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” (GDPR 4. cikk). Az Ön esetében ilyen például a adatlap, jegyzetek, számlák, naptár, hang-és képfelvétel (előzetes tájékoztatás és beleegyezés alapján).

Különleges adat: „Faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.” A személyes adatok különleges-különlegesen védett-formái.

Egészségügyi adat: „Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségügyi állapotáról.”

Az adatkezelés során lényeges fogalom még a célhoz kötöttség („személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, azokkal összeegyeztethető módon történhet”) és az adattakarékosság („a személyes adatok kezelésének az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükségesre kell korlátozódnia”).

A Pszichológus tevékenységei:

            a; Pszichológiai tanácsadás, önismereti konzultáció: nem történik diagnosztikai vizsgálat és kezelés, ugyanakkor a szakember segítséget nyújt a különböző élethelyzetek értékelésében, megoldási lehetőségek összegyűjtésében. Egészségügyi adatok kezelése is megvalósulhat a folyamat során.

            b; Klinikai szakpszichológiai és pszichoterápiás ellátás: egészségügyi ellátás, amely a lelki problémák megelőzésére, azonosítására és kezelésére irányul.

A pszichológusi tevékenység, ellátás során az Ön adatait a saját résztevékenysége ellátásához szükséges mértékben szintén kezelheti egyéni vállalkozó, cég, amely a Pszichológus tevékenységében meghatározott célnak megfelelően részt vesz. Más szakember bevonása esetén (pl. szupervízió) a Pszichológus az Ön hozzájárulását, beleegyezését kéri.

Az Ön adatait a Pszichológus legjobb tudása szerint védi a jogosulatlan hozzáféréstől, sérüléstől, megsemmisüléstől.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Pszichológus az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

–           Kapcsolatfelvétel céljából elektronikus, telefonos, SMS, és szükség esetén postai megkereséssel, online regisztráció céljából, az érintett hozzájárulása jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

–           Pszichológusi munka során szóban/írásban létrejövő együttműködési megállapodás, szerződés teljesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

–           Pszichológiai szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevő személyek adatait jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, c) pont) (pl. könyvelési feladatok, számlák kezelése) és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, f) pont (pl. tárhelyszolgáltató) is kezelem.

Pszichológiai szolgáltatás során a következő szolgáltatókkal működök együtt:

 • GESTIO Könyvelő és Adószakértő Iroda Betéti Társaság : könyvelési feladatok, számlák kezelése
 • Magyar Hosting Kft. (https://www.mhosting.hu/): ügyfélkapcsolat kialakítása, fenntartása. Honlapom elérhetősége: www.pszichologussal.hu és emailcímem: info@pszichologussal.hu
 • Elektronikus számlák kiállításához a Billingo (www. billingo.hu) online számlázóprogramot alkalmazom.

Az adatkezelés időtartama

Jogi kötelezettség miatt a számlákat legalább 8 évig megőrzöm(kifizetői adatkezelés).

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje a szerződés megszűnését követő 5 év.

Egészségügyi dokumentáció adatait a törvényben foglalt ideig általában 30 évigkell megőrizni.

A pszichológiai szolgáltatás során kezelt főbb személyes adatok:

Személyes adatAdatkezelés célja
NévA kapcsolattartást és a számla kiállítását szolgálja
E-mail címA kapcsolattartást szolgálja
TelefonszámA kapcsolattartást szolgálja
LakcímA számla kiállítása
Egészségpénztári adatok Adószám/adóazonosító jelA számla kiállítása A számla kiállítása
Születési hely és időA pszichológiai szolgáltatás teljesítése
A konzultációs órák írásos anyaga Anamnesztikus, élettörténeti adatok Hozzátartozói adatokA pszichológiai szolgáltatás teljesítése A pszichológiai szolgáltatás teljesítése Kapcsolattartás, amennyiben szükséges

Az alábbiakban az Ön jogait ismertetem az adatkezeléssel kapcsolatosan az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján:

 1. Átlátható tájékoztatás: Mindent megteszek annak érdekében, hogy valamennyi tájékoztatást, információt átlátható, érthető formában, világosan megfogalmazva adjak meg.
 • Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. Folyamatban levő adatkezelés esetén jogosult a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 • Hordozhatóság joga: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésemre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, elektronikus vagy fénykép formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznám.
 • Helyesbítéshez való jog: Jogosult arra, hogy az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsem az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérheti a hiányos személyes adatok –kiegészítő nyilatkozat útján- történő kiegészítését.
 • Elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatainak használata ellen, amennyiben az véleménye szerint az által adott felhatalmazás vagy törvény által lehetővé tett kereteket túllépve történik. A tiltakozási kérelem benyújtását követően az adatkezelést felfüggesztem és a legrövidebb időn belül (legfeljebb 15 naptári nap) megvizsgálom kérelmét és annak eredményéről írásban tájékoztatom Önt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem, és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról és annak alapján tett intézkedésekről értesítem azokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a döntésemmel nem ért egyet, jogosult –annak közlésétől számított 30 napon belül- bírósághoz fordulni.
 • Adatkezelés korlátozása: Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzam az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. 2. Az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását. 3. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Automatizált döntéshozatal, profilalkotás során érvényesülő jogok: Megtilthatja személyes adatainak direkt marketing célra történő alkalmazását.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések a következő jogszabályokban találhatóak meg:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Jogorvoslati lehetőség

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérem, hogy keressen bizalommal az info@pszichologussal.hu elérhetőségen.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Weboldal: www.naih.hu

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: 06306835969; 06305496838

Fax: 0613911400